فیلم شبکۀ اجتماعی The Social Network

فیلم شبکه های اجتماعی

فیلم شبکه های اجتماعی

فیلم شبکۀ اجتماعی The Social Network

شبکۀ اجتماعی

The Social Network

شبکۀ اجتماعی فیلمی درام به کارگردانی دیوید فینچر، محصول سال ۲۰۱۰ ایالات متحدۀ آمریکاست. این فیلم دربارهٔ ایجاد شبکۀ اجتماعی فیس‌بوک و زندگی «مارک زاکربرگ»، خالق این سایت، در اینترنت و براساس کتابی با نام میلیاردرهای تصادفی نوشتۀ بن مزریک (Ben Mezrich) ساخته شده است. این فیلم در سال ۲۰۱۱، در هشتادوسومین دورۀ مراسم اسکار، برندۀ جایزۀ اسکار بهترین فیلم‌نامۀ اقتباسی، بهترین تدوین فیلم و بهترین موسیقی شد.

اجتماعــی دربــارۀ به قدرت رســیدن و داشــن قــدرت تأثیرگــذاری اســت؛ جایــی کــه انســانی عــادی تبدیــل بــه یکــی از قدرتمندتریــن انســان های جهــان می شــود و البتــه هــر روز هــم بــر قــدرت او افــزوده می شــود.

نویســندۀ ایــن فیلــم، یکــی از بهتریــن همکاری هــای خودشــان را انجــام داده انــد. ســورکین تحقیــق بســیاری در زندگــی خصوصــی زاکربــرگ کــرده اســت و نتیجــه اش اطلاعاتــی اســت کــه تابه حــال هیچ کــس دربــارۀ خالــق ســایت فیس بــوک نمی دانســت.

و… .

 

درصورتی که به مطالعۀ ادامۀ مطلب علاقه دارید، با ما تماس بگیرید.

www.instagram.com/brandworld.ir

درباره نویسنده: admin