وقتی استارت‌آپ‌ها باید در برندسازی سرمایه‌گذاری کنند

سرمایه گذاری استارت اپ ها در برندسازی

سرمایه گذاری استارت اپ ها در برندسازی

استارت‌آپ‌ها باید در برندسازی سرمایه‌گذاری

ما منظم به پرسش‌های بازاریا‌ب‌ها در Branding Strategy Insider پاسخ می‌دهیم. امروز از دبی می‌شنویم؛ کارآفرینی در بریسبین استرالیا که نوشته است:

ما استارت‌آپِ B2C و به‌دنبال اثرگذاری در بازارهای ملی و ناحیه‌ای هستیم. می‌دانیم به برند قوی نیاز داریم، اما با وجود چیزهای زیادی که باید به آن‌ها فکر کنیم، چگونه می‌توانیم منابع خود را مسئولانه اختصاص دهیم؟ با دانستن اینکه هر دلار که برای برندمان خرج می‌کنیم، یعنی برای هر کار دیگری یک دلار کمتر می‌توانیم خرج کنیم؟

دبی، پرسش خیلی خوبی است. این نکته‌ای است که اغلب از ما می‌پرسند. خیلی از کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری روی برندشان در اولین روزهای شرکت‌هایشان بی‌میل هستند؛ چون معتقدند چیزهای خیلی مهم‌تری هست که برایش پول خرج کنند.

تژی برنــد قــوی به خصــوص در حالــت اســتارت آپ ایــن اســت کــه بــه شــما کمــک می کنــد متمرکــز شــوید. مــردم بارهــا بــه مــا گفته انــد اســتراتژی برندشــان کمــک می کنــد محصولشــان حســی واقعــی داشــته باشــد. اســتراتژی برنــد جوهــره فراهــم می کنــد و ایــده را بــه چیــزی تبدیــل می کنــد کــه عینــاً و تقریبــاً در قالــب شــخص ســوم بررســی شــود. شــما را قــادر می ســازد بیــن خودتــان و آنچــه می فروشــید، فاصلــۀ کافــی ایجــاد کنیــد تــا تصمیم هــای بهــتری بــر ایــن اســاس بگیریــد کــه مشــتریان چــه می خواهنــد و بــه چــه نیــاز دارنــد، به جــای آنکــه فکــر کنیــد یــا امیــدوار باشــید آن هــا چــه می خواهنــد یــا بــه چــه نیــاز دارنــد؟

و… .

 

درصورتی که به مطالعۀ ادامۀ مطلب علاقه دارید، با ما تماس بگیرید.

www.instagram.com/brandworld.ir

درباره نویسنده: admin